Национален спортен календар на МОН за учебната 2020/2021 година

Изх. № РУО1- 25632/23.09.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-314/21.09.2020 г. с вх. № РУО1-25390/21.09.2020 г. на МОН, приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД09 – 2459/17.09.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2020/2021 година.

Приложение:

Заповед № РД09-2459/17.09.2020 г. с приложение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО                                        

СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО                                        

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2121/17.09.2020 г.

на  началника на РУО – София-град)