Национален ученически конкурс „Бяло и червено“ 2021 г.

Изх. № РУО1-5558/16.02.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4868/09.02.2021 г., Ви уведомявам, че Национално сдружение „Народно щастие“ обявява Национален ученически конкурс „Бяло и червено“ 2021 година за ученици от I до XII клас.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент за участие в конкурса.
  2. Разпореждане за определяне на правилата за участие в конкурса.
  3. Формуляр за участие.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД