Национален ученически конкурс „Вазова България“

Изх. № РУО1-11689/10.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-11526/09.04.2024 г. моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище със статута на Националния ученически конкурс „Вазовата България“, организиран от къща музей “Иван Вазов“, гр. Сопот. В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас, като крайният срок за изпращане на творбите е 28.06.2024 г.

 

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД