Национален ученически конкурс „Вазовата България“

Изх. № РУО1-10569/11.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-10321/10.03.2022 г. моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище със статута на Националния ученически конкурс „Вазовата България“, организиран от къща музей “Иван Вазов“, гр. Сопот. В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас, като крайният срок за изпращане на творбите е 28.06.2022 г.

Приложение: статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД