Национален ученически конкурс „Времена и будители“

Изх. № РУО1-2082/14.01.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1930/13.01.2021 г., Ви изпращам Регламента за участие в Третия национален ученически конкурс „Времена и будители“, организиран от Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово.

 

Приложение:

  1. Регламент за организиране и провеждане на конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД