Национален ученически конкурс за изследователски проект „Места и памет”

Изх. № РУО1-3530/29.01.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3415/28.01.2021 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката обяви поредното издание на националния ученически конкурс за изследователски проект „Места и памет”. Темата тази година е посветена на паметници на материалната култура, създадени от еврейските общности в България. Регламентът е публикуван на официалната страница на МОН, в рубриката „Конкурси“, подрубрика „Ученици”.

https://www.mon.bg

През 2018 г. България бе приета за пълноправен член на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ). Полученият статут е своеобразно признание на усилията на българската образователна система да отговори на съвременните изисквания за противодействие на езика на омразата, възпитание в толерантност и изграждане на ценностна система, която категорично се противопоставя на всяка форма на престъпления срещу човечеството. Във връзка с това на официалната страница на МОН, в рубриката „Общо образование“ е обособена подрубрика „Препоръки за преподаване и изучаване на Холокоста“. Те са разработени от експерти на МАВХ.

https://www.mon.bg/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД