Национален ученически конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“

Изх. № РУО1-34213/14.10.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Стара Загора с вх. № РУО 1-34030/13.10.2020 г. моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище със статута на Националния ученически конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“, включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година на МОН.

 

Приложения:

  1. Статут на Националния ученически конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ!“.
  2. Декларация за съгласие на родител на ученик до 18 години.
  3. Декларация за съгласие на ученик, навършил 18 години.
  4. Етикет на рисунка.
  5. Линк към формуляр за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД