Национален ученически литературен конкурс с международно участие „Николай Лилиев“ 2024

Изх. № РУО1-2261/25.01.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Стара Загора с вх. №РУО1-1926/23.01.2024 г. моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в Национален ученически литературен конкурс с международно участие „Николай Лилиев“ 2024, организиран от 11. ОУ „Николай Лилиев“, гр. Стара Загора. В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас, като крайният срок за изпращане на творбите е 29.04.2024 г.

 

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-66/12.01.2024 г.

на началника на РУО – София-град)