Национален ученически литературен конкурс с международно участие „Николай Лилиев“

Изх. № РУО1-10567/11.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО Стара Загора с вх. №РУО1-10160/08.03.2022 г., моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в Национален ученически литературен конкурс с международно участие „Николай Лилиев“ 2022, организиран от 11. ОУ „Николай Лилиев“, гр. Стара Загора. В конкурса могат да участват ученици от V до XII клас, като крайният срок за изпращане на творбите е 29.04.2022 г.

Приложение: статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД