Националната олимпиада по информационни технолог – национален кръг

Изх. № РУО1-9884/07.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД09-670/23.03.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, във връзка с писмо на РУО – Шумен с № РД21-434/05.04.2023 г., вх. № РУО1- 09743/06.04.2023 г., относно провеждане на Националната олимпиада по информационни технологии, Ви уведомявам, че в периода от 21.04.2023 г. до 24.04.2023 г. в гр. Шумен ще се проведе националният кръг на Националната олимпиада по информационни технологии.

Организатори са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Шумен и училищата домакини в гр. Шумен: ППМГ „Нанчо Попович“, ПГМЕТТ „Христо Ботев“ и СУ „Панайот Волов“.

Списъкът с класираните проекти по направления е публикуван на сайта на олимпиадата: http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg.

Регистрацията на участниците се осъществява от 03.04.2023 г. до 12.04.2023 г. в регистрационен формуляр: https://forms.gle/QZAaJPPDmqUWKwno7.

Допускането на учениците до участие в националния кръг на Националната олимпиада по информационни технологии ще се осъществява само след представяне на документ за самоличност.

Програма на олимпиадата и актуална информация ще бъде публикувана на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен: https://ppmgshumen.bg/.

Участниците сами правят резервация в хотел, който са избрали.

Финансовите средства, необходими за участие в олимпиадата, са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

За допълнителна информация:

Десислава Борисова – старши експерт по математика в РУО – Шумен, e-mail: [email protected] и телефон: 087 954 1602.

Нина Велкова – заместник-директор по учебната дейност в ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен, телефон: 089 989 9092.

Моля да сведете настоящата информация до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД