Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. в Република България

Изх. № РУО1-29961/19.09.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх.№ РУО1-28172/ 08.09.2023 г. Ви уведомявам, че Националната програма на Министерство на здравеопазването за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. се изпълнява съвместно с Българския зъболекарски съюз, Министерство на образованието и науката, националните консултанти по детска дентална медицина, по хранене, по хигиена на детската и юношеската възраст. Програмата се ръководи в 28-те области от Национален координационен съвет на Министерство на здравеопазването и от регионални координатори. Във връзка с изпълнение на програмата през учебната 2023/2024 година се предвижда да се проведат следните дейности:

  1. Безплатна силанизация на първите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 години. За тази цел е необходимо на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на Министерство на здравеопазването, регионалните координатори и изпълнителите на програмата да се оказва съдействие по дейностите, които престоят, както следва:
  • Децата и техните родители задължително трябва да се информират за дейностите по националната програма от съответните координатори, които да проведат информационни срещи в училищата и детските градини.
  • Необходимо е там да бъдат поставени информационни материали за програмата – плакати и брошури.
  • На всеки родител ще се предостави бланка за информирано съгласие. След връщане на подписано информирано съгласие от страна на родителите детето може да се преглежда, да се определя необходимостта от поставяне на силанти и професионалистът, изпълнител на програмата, да ги поставя.
  1. Провеждане на кръгли маси от отговорни представители на Българския зъболекарски съюз за оповестяване сред широката общественост на резултатите от епидемиологичното проучване, както и резултатите от провежданите дейности по програмата досега. Кръглите маси ще се проведат в градовете Русе, Силистра, Шумен, Разград, Кърджали, Смолян, Сливен, Габрово, Пазарджик, Стара Загора и Годишен форум в София.

С оглед гореизложеното, моля да осигурите достъп на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на Министерство на здравеопазването, регионалните координатори, лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата, за осъществяване на дейностите, които предстоят.

Членовете на Националния координационен съвет на Министерство на здравеопазването, националния координатор, както и пълния текст на националната програма ще намерите на адрес: www.mh.goverment.bg в раздел „Политики-Програми-Актуални програми“. Имената на регионалните координатори и лекарите по дентална медицина, изпълнители по програмата във всички области, са публикувани на интернет страницата на програмата на адрес: www.oralnaprofilaktika.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД