Националната съобщителна система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност

Изх. № РУО1-17086/01.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо с вх. № РУО 1-16546/28.05.2021 г.  на областният управител на област София, относно провеждане на тренировка на Националната съобщителна система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и въздушна опасност.

Приложение:

  1. Писмо на областния управител на област София.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД