Национална диплома

Изх. № РУО 1-19524/15.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с удостояването на зрелостниците от випуск 2020/2021 година с почетното отличие на Министерството на образованието и науката „Национална диплома“ е необходимо да изпратите в РУО – София-град, предложенията от Вашето училище за удостояване с почетното отличие, което има морална стойност и е признание за високите постижения на ученици от българските училища.

Условията за присъждане на почетно отличие „Национална диплома“ са определени в чл. 56, ал. 6 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с ПМС № 232/20.10.2017 г. на Министерски съвет – зрелостници с отличен успех (6,00) по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование и с изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

В срок до 25.06.2021 г. очаквам предложенията Ви, придружени с ксерокопия на дипломите за завършено средно образование и ксерокопия от отличията, доказващи изявените способности на кандидатите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД