Национална конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Изх. № РУО 1-15237/15.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-135/13.05.2024 г., вх. № РУО1-14935/13.05.2024 г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на национален конкурс сред педагогическите специалисти от цялата страна за представяне на добри педагогически практики в областта на образователната интеграция и на образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи. Научно жури ще оцени и класира най-добрите разработки. Същите ще бъдат представени на Деветата национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на образователната интеграция и образователното приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, която ще се проведе в периода 02 – 04 октомври 2024 г. в гр. Бургас, в сътрудничество със Синдиката на българските учители.

Дневните разходи за храна на всички участници в конференцията са за сметка на Министерство на образованието и науката, а пътните разходи и нощувките на педагогическите специалисти, допуснати до участие в конференцията, са от бюджетите на детските градини и училищата, в които работят.

Приложено Ви изпращам примерен модел за представяне на добра педагогическа практика.

 Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД