Национална конференция „Компетентностният подход при преподаването на литература в училище“, Институт за литература, БАН

Изх. № РУО1-27243/ 02.10.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № 9105-324/ 01.10.2020 г. от г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, Ви уведомявам, че Институтът за литература при БАН организира на 27 октомври 2020 година в зала „Проф. Марин Дринов“ (София, ул. „15 ноември“ 1) научно-методическа конференция на тема „Компетентностният подход при преподаването на литература в училище“.

Предвижда се да се дискутират проблеми, свързани с прилагането на преподавателски методи, на нови образователни технологии, на нови начини за измерване и оценяване на постигнати резултати, като се предостави възможност на учени и изявени учители да обменят знания и опит.

Заявен е ангажимент от страна на Института за литература резултатите от конференцията да бъдат публикувани в сборник. В анотацията на конференцията, която приложено Ви изпращаме, са посочени примерни теми за доклади.

Заявки за участие в конференцията се приемат на e-mail:[email protected]

Моля да запознаете учителите по български език и литература в повереното Ви училище с анотацията на конференцията и да съдействате за участието им.

 

Приложение: анотация

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД