Национална конференция „Компетентностният подход при преподаването на литература в училище“, Институт за литература, БАН

Изх. № РУО1-16858/03.07.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-14328/ 17.06.2020 г. от доц. д-р Елка Трайкова – директор на Института за литература, Ви уведомявам, че Институтът за литература при БАН организира научно-методическа конференция на тема „Компетентностният подход при преподаването на литература в училище“.

Заявки за участие в конференцията се приемат на e-mail:[email protected]

Моля да запознаете учителите по български език и литература в повереното Ви училище с анотацията на конференцията.

Приложение: анотация

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД