НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С КРЪГЛА МАСА „ОЦЕНЯВАНЕ И ФИЛОСОФИЯ“

Изх. № РУО1-29101/11.10.2019 г.,

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо  на  ЦОПУО № РД 12-721/10.10.2019 г., с вх. № РУО1-28942/10.10. 2019 г., приложено Ви изпращам програма на Национална конференция с кръгла маса „Оценяване и философия“, която ще се проведе на 16.10.2019 г. и 17.10. 2019 г. в Заседателна зала№1, Ректорат, СУ „Св. Кл. Охридски“. Поканени са да участват всички от философската колегия – преподаватели, учители, докторанти, студенти, както и представители на институции и организации, ангажирани с въпросите на оценяването.

Приложение: Програма на Национална  конференция с кръгла маса „Оценяване и философия“

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02- 1664/09.10. 2019 г.

на министъра на образванието и науката/