Национална конференция „Хуманизъм и вяра“

Изх. № РУО1- 2358/ 28.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-17/ 14.01.2020 г., вх. № 798/ 14.01.2020 г. , на г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, относно провеждане през м. април 2020 г. на Национална конференция „Хуманизъм и вяра“ за разпространение на добри практики в областта на духовността и нравственото възпитание на децата и учениците съвместно със Синдиката на българските учители, Ви уведомявам за следното:

Съгласно горепосоченото писмо подготовката и провеждането на Националната конференция ще се осъществи в няколко етапа, първият от които предвижда Областни представяния на тема „Хуманизъм и вяра“. Участници в областните представяния са ръководителите на всички групи по православно християнство, разпределени по определени критерии в един или повече дни, експерти от съответното регионално управление на образованието и представители на съответната епархия.

РУО определя жури, което да оцени представените добри практики и да номинира до една практика от група в:

–           детска градина;

–           начален етап;

–           прогимназиален етап;

–           гимназиален етап.

В състава на журито трябва да има и представител на съответната епархия. Номинираните практики ще бъдат представени на регионални конференции на тема „Хуманизъм и вяра“.

Предвид гореизложеното следва да информирате учителите по религия, както и ръководителите на групи за извънкласна дейност, свързана с вярата. Те ще трябва да заявят своето участие в срок до 11.02.2020 г. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/1UzM_00DA-M0DTS_XDJheqertUoCRTsF-1AC1jUVs8Ms/edit

Предвижда се областното представяне да се проведе на 17.02.2020 г., понеделник, от 15,00 ч., като допълнително ще бъде уточнено мястото.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД