Национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на изпълнението на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020 г.)

Изх. № РУО1-18875/20.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-240/14.07.2020 г., вх. № РУО 1-18206/ 14.07.2020 г., Ви уведомявам, че предстои провеждане на национален конкурс за представяне  на добри практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, на който научно жури ще подбере най-добрите разработки. Същите ще бъдат представени на Петата национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на изпълнението на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.), която ще се проведе от 28 до 30 октомври 2020 г. в гр. Велинград, съвместно със Синдиката на българските учители.

Осигуряването на командировъчните разходи на педагогическите специалисти, допуснати до участие в конференцията е за сметка на бюджетите на детските градини и на училищата, в които работят.

Приложение:

  1. Примерен модел за представяне на добра педагогическа практика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД