Национална образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“

Изх. № РУО1-28171/01.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-27896/27.09.2019 г. Ви уведомявам, че през учебната 2019/2020 г. продължава Националната образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“ от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) в партньорство с Министерството на образованието и науката.

Целта на кампанията е да се подпомогне развитието на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища в България, да се улесни преходът от училище към пазара на труда, да се стимилира успешната адаптация на учениците към пазара на труда, да се подпомогне кариерното развитие на учениците, както и да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното място. Кампанията ще се проведе от м. октомври 2019 г. до м. февруари 2020 г.

В рамките на кампанията:

 1. Ще се проведе обучение от 16 учебни часа на 2432 учители, които ще получат удостоверение по ключова копметентност „Трудови, социални и осигурителни права“.
 2. Ще се проведат обучения на завършващите XII клас ученици (51396 ученици) в часа на класа в рамките на 10 учебни часа по следните теми:
 • „Искам да постъпя на работа“
 • „Започвам работа“
 • „Възнаграждението за моя труд“
 • „Защита от рискове на работното място и в живота – задължително осигуряване.“
 • „Работното време, почивки и отпуски – мога ли да управлявам сам(а) и как?“
 • „Безопасен и квалифициран труд – от кого зависи?“
 • „Веднъж постъпил(а) на работа, мога ли нещо да променя?, ако не ми харесва, как да напусна?“
 • „Кой следи за правата на работещите? Къде и как да ги намеря?“
 • „Работа в чужбина – интересно е. Има ли правила?“
 1. Ще се осъществят серия публикации в регионални печати и онлайн медии.
 2. Ще се излъчат разработени клипове и филми в регионални медии.
 3. Организиране и провеждане стартова и заключителна пресконференция.

Моля да включите посочените теми в часа на класния ръководител на завършващите ученици от XII клас, в рамките на 10 учебни часа.

Необходимо е обученията да приключат до края на първия учебен срок.

Материалите са публикувани на електронната страница на КНСБ – https://www.knsb-bg.org и на Синдиката на българските учители (СБУ) – https://www.sbubg.info. Същите ще бъдат осигурени от представители на КНСБ и от областните координатори на СБУ.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД