Национална олимпиада по Гражданско образование

Изх. № РУО1-431/06.01.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по Гражданско образование ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 1/,  на заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания /Приложение 1/, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г., изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общински, областен и национален кръг, заповед № РД 01-730/29.09.2022 г., допълнена със заповед  № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г. и на регламента на олимпиадата по Гражданско образование.

В изпълнение на т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед №РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, със заповед № РД 01-1039/12.12.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети през учебната 2022/2023 г., за училище координатор на областния кръг на олимпиадата по  Гражданско образование е определено 32 СИУЧЕ „Св. Кл. Охридски“.

Уведомявам Ви, че съгласно регламента ученическата олимпиада по Гражданско образование за учебната 2022/2023 г. се провежда в три кръга:

Общински кръг – до 02.03.2023 г. – четвъртък /на 10.03.2023 г. – петък, проектите се предоставят заедно с протоколите и приложенията в 32 СУИЧЕ – училище – координатор/.

Областен кръг – до 17.03.2023 г.

Национален кръг – 28.04. – 30.04.2023 г. – гр. Силистра

 

Общински (училищен) – до 02 март (четвъртък) 2023 г.;

Областен – до 17 март (петък) 2023 г.;

Национален – 28.04. – 30.04.2023 г. – гр. Силистра.

 

Общинският,  областният кръг и националният кръг обхващат учениците от I-XII клас, разпределени в четири възрастови групи:

Първа състезателна група – I-IV клас;

Втора състезателна група – V-VII клас;

Трета състезателна група – VIII-X клас;

Четвърта състезателна група – XI-XII клас.

 

В срок до 9 март /четвъртък/ следва да изпратите протоколи за класираните на областния кръг ученици по възрастови групи и техните резултати, подписани с електронен подпис, както и списък на учениците, които не са изразили съгласие по т.11 от Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, на заместник – директора на училището – координатор, 32 СУИЧЕ, г-жа Росанка Гогова, e-mail: [email protected]. Списъкът по т.11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

На 10 март /петък/ от 9.00 ч. до 17.00 ч., класираните от училищната комисия проекти, получили най – малко 75 точки  от максималния брой 100 точки, заедно с попълнената анкетна карта /Приложение №1 от регламента/, картите за оценяване, придружени със запис на електронен носител на класираните проекти за трета и четвърта състезателна група и протоколите за класираните на областния кръг ученици, се предават в 32 СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“, стая №1. Обръщам внимание, че на заглавната страница на проекта е изписано само наименованието на проекта и възрастовата група, към която принадлежи/ат  авторът/ите.

 

Приложение:

Регламент на олимпиадата по Гражданско образование

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД