Национална олимпиада по информатика

Изх. № РУО1- 3545/29.01.20121 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2020/2021 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информатика, Ви уведомявам, че на 6 февруари 2021 г. /събота/ от 13:00 часа в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе областният кръг на Националната олимпиада по информатика. На 6 февруари 2021 г. всички ученици, класирани за областния кръг на олимпиадата по информатика следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 12:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Информация за допуснатите до областен кръг на Национална олимпиада по информатика може да намерите на адрес: https://smg.bg/wp-content/uploads/2021/01/novina-2021-01-27-rezultati-olimpiada-informatika-klasirani-obshtinski-kryg-2020-2021.pdf

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД