Национална олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1-11726/10.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Бургас с вх. №РУО1-11313/08.04.2024 г., в изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД 09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед №РД 09-2909/02.10.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на РУО – Бургас за домакин на националния кръг на олимпиадата по информационни технологии през учебната 2023/2024 г., заповед № РД-06-52/25.01.2024 г. на началника на РУО – Бургас за определяне на училище домакин на националния кръг на олимпиадата по информационни технологии за учебната 2023/2024 година и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информационни технологии за учебната 2023/2024 г., Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе от 26 до 28 април 2024 г. в град Бургас. За домакин на националния кръг на олимпиадата по ИТ е определена Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – гр. Бургас, ж. к. Меден рудник, бул. Захари Стоянов.

Директорите на училища, от които има класирани ученици за националния кръг на олимпиадата по ИТ, следва в срок до 12 април 2024 г. да изпратят на ПГКПИ – училище домакин, на имейл: [email protected], списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания техните резултати да бъдат оповестяване публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

Регистрацията на участниците се осъществява до 12 април 2024 г. в регистрационен формуляр: https://forms.gle/w1TeRJLL8uJWzhot5

            Официалното откриване на националния кръг е на 26.04.2024 г. в Международен конгресен център Бургас от 18:00 часа.

За ръководителите на 26 април е организирана официална вечеря, която се заплаща самостоятелно от всеки ръководител, като за участието в нея следва да се попълни приложения формуляр, в срок до 15.04.2024 г.: https://forms.gle/kbKK51NfdLorFV997              

 Класираните за национален кръг ученици следва да се явят на 27.04.2024 г. в 07:30 ч. в ПГКПИ – Бургас, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност. График за представяне и защита на проектите ще бъде публикуван на сайта на ПГКПИ, гр. Бургас – https://codingburgas.bg/.

Резервации и договаряне за настаняване в хотелите се осъществява от ръководителите. Финансовите средства, необходими за участие в олимпиадата, са за сметка на заявителите (училища, общини, спонсори и др.).

За въпроси във връзка с организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по ИТ: Димитринка Стоянова – старши експерт по математика в РУО–Бургас, тел: 0879/006103; e-mail: [email protected] и Димитрина Тодорова – директор на ПГКПИ, тел: 0877/086622; e-mail: [email protected].

 

Приложения:

  1. Примерни хотели (единични стаи, двойни стаи) за настаняване на учениците и техните ръководители.
  2. Примерна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД