Национална олимпиада по информационни технологии – областен кръг

Изх. № РУО1-6379/23.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организация на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-846/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2020/2021 г. и училища за организационно и финансово координиране на дейностите по провеждане на състезанията, допълнена със заповед № РД 01-59/01.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, и регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада по информационни технологии през учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че областният кръг на Националната олимпиада по информационни технологии ще се проведе на 6 март 2021 г. /събота/ от 09:30 часа в онлайн среда (чрез MS TEAMS).

Съгласно регламента на Националната олимпиада по информационни технологии до 23.02.2021 г. училищните комисии предават на НПМГ – училище-домакин, на хартиен носител папка с окомплектовани документация (Приложение 1) и декларация (Приложение 2) за всеки класиран проект.

Училището-домакин изготвя график за защита на проектите и го публикува на сайта на НПМГ до 26.02.2021 г.

Моля да уведомите учениците от повереното Ви училище, които участват с проекти в Националната олимпиада по информационни технологии и техните ръководители, че съгласно регламента на олимпиадата всички ученици, класирани за областния кръг, следва да са качили до 04.03.2021 г. на сайта на олимпиадата http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg съгласно указанията, публикувани от Националната комисия, изходни и изпълними кодове, документация, презентации и всички други документи, свързани с проектите. Няма да се допуснат до защита проекти без да е качена цялата изисквана документация.

Във връзка със защитите на проектите на 06.03.2021 г. /събота/ е необходимо до 02.03.2021 г. /вторник/ всяко училище, което има класирани ученици да попълни приложената справка и да я изпрати на Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град на адрес [email protected].

Тестова сесия с всички участници ще се поведе на 05.03.2021 г. от 18:00 часа до 19:00 часа в MS TEAMS.

 

Приложение:

  1. Справка за участниците в областен кръг на олимпиадата по информационни технологии.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД