Национална олимпиада по математика

Изх. № РУО1-13762/11.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г., изменена със заповеди № РД 09-67/16.01.2020 г., № РД 09-159/27.01.2020 г., № РД 09-227/29.01.2020 г. № РД 09-499/21.02.2020 г. и № РД 09-1036/12.05.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на график за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019/2020 г., заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2019/2020 г., заповед № РД 09-2950/28.11.2020 г., изменена със заповеди № РД 09-611/09.03.2020 г. и № РД 09-1270/ 2.06.2020 г., Ви уведомявам, че от 29.06.2020 г. до 30.06.2020 г. в гр. София ще се проведе Националният кръг на олимпиадата по математика за учениците от VIII до XII клас.

Организатори на олимпиадата са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град и Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“, гр. София.

Домакин на националния кръг на олимпиада по математика е Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“, ул. „Бигла“ № 52, гр. София.

Декларацията на участниците, които желаят да бъдат публикувани резултатите им се предават в деня на провеждане на олимпиадата на училището домакин.

Моля да уведомите учителите по математика и учениците, класирани за националния кръг на олимпиадата по математика от повереното Ви училище.

За въпроси във връзка с организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по математика за учениците от VIII-XII клас, може да се обръщате към Лидия Гавраилова – старши експерт по математика в РУО – София-град, тел. 02/9356070, e-mail: [email protected] , Ивайло Ушагелов – директор на и НПМГ „Акад. Л. Чакалов“– тел. 02/ 862-29-66, e-mail: [email protected] .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД