Национална онлайн конференция „Ключови компетентности и умения за успех“

Изх. № РУО1 – 27473/ 05.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-27315/02.10.2020 г. приложено Ви изпращам покана за участие в национална онлайн конференция „Ключови компетентности и умения за успех“, организирана от сдружение „Образование България 2030“.

Моля да запознаете учителите от Вашето училище с поканата.

 

Приложение: покана

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД