Национална програма „България – образователни маршрути“

Изх. № РУО 1-15220/14.05.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнението на Националната програма „България – образователни маршрути“, приета с Решение №295/24.04.2024 г. на Министерския съвет, Ви информирам следното:

Национална програма „България – образователни маршрути“ е насочена към провеждането на образователни маршрути с цел активно учене и извън училище. Дейностите, които ще се реализират, допринасят за обогатяване на когнитивните способности, подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, създаване на умения за работа в екип, ефективна комуникация, толерантност, екологична култура, естетическо възпитание и т.н.

Допустими кандидати по Модул 1 „Образователни маршрути за училищата в страната“ са държавни, общински, частни и духовни училища.

В групите се включват само ученици, които не са участвали в дейностите по Модул 1 на НП „България – образователни маршрути“, приета с Решение №408/31.05.2023 г. на Министерски съвет. Всеки ученик може да бъде включен само в една група.

Държавните, общинските, частните и духовните училища кандидатстват с формуляр по образец в електронната платформа ischools.mon.bg в срок до 30 дни след одобряване и публикуване на програмата на електронната страница на Министерството на образованието и науката – 24 май 2024 г.

Дейностите по Модул 1 се планират и изпълняват до 30.06. 2025 година.

Приложение:

  1. Национална програма „България – образователни маршрути“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД