Национална програма „Заедно за всяко дете“

Изх. №РУО1-19122/23.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с Решение №302/13.05.2022 г. на Министерски съвет е одобрена Национална програма „Заедно за всяко дете“, която е публикувана на сайта на МОН на 17.05.2022 г.

По Модул 1 „Подпомагане на дейността на екипите за обхват“ директорите на държавните и общинските детски градини и училища въвеждат в онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образование https://np.mon.bg необходимата информация за планираните средства по модула за 2022 година в срок до 20 дни от публикуването на програмата.

По Модул 2. „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците предучилищна и училищна възраст“ бенефициентите въвеждат в онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образование https://np.mon.bg необходимата информация в срок до 2 месеца от публикуването на програмата.

Срок за изпълнение на дейностите по Модул 1 и Модул 2: 31.12.2022 г

По Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ държавни и общински училища в системата на училищното образование, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап от степента на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас) подават документи в деловодството на МОН в срок до 29.06.2022 г.

Срок за изпълнение на дейностите по Модул 3: учебната 2022 – 2023 година.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. НП „Заедно за всяко дете“

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД