Национална програма „Заедно за всяко дете“

Изх. №РУО1-19900/27.06.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА
И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на сайта на МОН е публикувана Национална програма „Заедно за всяко дете“.

По Модул 1 „Подпомагане на дейността на екипите за обхват“ директорите на държавните и общинските детски градини и училища въвеждат в онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образование https://np.mon.bg необходимата информация за планираните средства по модула за 2023 година в срок до 25.07.2023 г.

По Модул 2. „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците предучилищна и училищна възраст“ бенефициентите въвеждат в онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образование https://np.mon.bg необходимата информация в срок до 25.07.2023 г.

По Модул 3 „Партньорски модел за включване в образователната система на деца и ученици в риск от отпадане“ бенефициентите подават документи в деловодството на МОН в срок до 25.07.2023 г.

Срок за изпълнение на дейностите по трите модула: 31.12.2023 г

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. НП „Заедно за всяко дете“

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД