Национална програма „Заедно за всяко дете“

Изх. № РУО1-15018/14.05.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на сайта на МОН е публикувана Национална програма „Заедно за всяко дете“.

В oнлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието (mon.bg) от 10.05.2024 г. Ви е дадена възможност за кандидатстване по двата модула – Модул 1 – „Подпомагане на екипите за обхват“ и Модул 2 – „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“.

Сроковете за кандидатстване в платформата и по двата модула са до 07.06.2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. НП „Заедно за всяко дете“;

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД