Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“, Модул 4

Изх. №РУО1-23138/16.06.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА И

ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-234/15.06.2022 г., вх. №РУО1-22888/15.06.2022 г. Ви уведомявам, че с оглед организирането на обученията по Модул 4, Дейност 1, т. 1.1. „Обучения за иновативни методи и подходи за преподаване на учебното съдържание във II гимназиален етап по общообразователни учебни предмети – профилирана подготовка – XI и XII клас” на Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“, одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 13.05.2022 г., е необходимо да попълните електронно в приложения линк на формуляр, заявка с имената на учителите, които желаят да се включат в обученията.

Условието за включване в списъка е учителите да преподават учебен предмет – профилирана подготовка и да не са преминавали през обучение за профилирана подготовка по Национална програма „Квалификация“ в предишни години.

Заявка за обучения на учители, които ще преподават по учебен предмет – профилирана подготовка – XI и XII клас през учебната 2022/2023 г. можете да попълните в срок до 17 юни 2022 г. на следния адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaFdvWiiOxw5GfaX-pf7F1CFAO6FcqkLGSLP4-pUk1Lvo_wA/viewform

След изтичане на указания срок достъпът до формуляра ще бъде затворен.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД