Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ за учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-25360/21.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-300/15.09.2020 г. на МОН, вх. № РУО1-24388/15.09.2020 г., Ви уведомявам, че с Решение № 285/30.04.2020 г. Министерският съвет одобри Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ за учебната 2020/2021 г. Обучението се извършва по професия „Приложен програмист“ за четвърта учебна година.

Целта на програмата е да се стимулира успешната адаптация на учениците към пазара на труда чрез подомагане на силно мотивирани ученици да направят осъзнат професионален избор, като придобият паралелно със средното си образование професионална квалификация по професия от направление „Компютърни науки“ и/или да продължат образованието си във висши училища в професонално направление „Информатика и компютърни науки“.

Всеки ученик в X клас през учебната 2020/20121 г., който не се обучава в паралелка за придобиване на професионална квалификация от професионалното направление 481 „Компютърни науки“, професия „Програмист“, професия „Системно програмиране“ и професия „Приложен програмист“, може да кандидатства за включване в обучение по Националната програма „Обучение за ИТ кариера“.

Моля да информирате учениците от X клас през настоящата 2020/2021 учебна година от повереното Ви училище относно възможностите за включването им националната програма, като ги уведомите, че:

  1. Датите за осъществяване на дейностите по стартиране на програмата за новия период през учебната 2020/2021 г – регистрация на кандидатите, провеждане на входящ тест, обявяване на резултатите от входящия тест, сформирне на групите и начало на софтуерното обучение на учениците, са обявени на платформта на програмата: https://it-kariera.mon.bg
  2. Сформирането на групите с ученици от X клас ще се осъществи след входящ тест за мотивация и допускане на кандидатите за обучение. Преди това всички кандидати следва да се регистрират, с което заявяват желанието си участие в НП „Обучение за ИТ кариера“.
  3. Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в НП е отворена за регистрация от 01.07.2020 г. до 10.10.2020 г. на адрес: https://gle/x88dk8PPZJZ1eHwJA
  4. Всички кандидати попълват онлайн регистрационната форма, като в периода от 11.10.2020 г. до 16.10.2020 г. на посочения от кандидата имейл ще бъде изпратена индивидуална парола за достъп до приемния тест.
  5. Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 16.10.2020 г. от 10.00 ч. и е с продължителност от 2 (два) астрономически часа. За тези ученици, които не успеят да се включат на посочената дата (16.10.2020 г.), е определена втора (резервна) дата на 17.10.2020 г. от 10.00 часа. На 17.10.2020 г може да се явят само кандидати, които не са се включили на първата дата – 16.10.2020 година.
  6. Началото на обучението с новоприетите ученици от X клас през учебната 2020/2021 г. е в началото на месец ноември 2020 г. по обявения на страницата на програмата график.

Моля също тези от Вас, които имат интерес да сформират групи от желаещи да участват в програмата ученици, да работият като изнесени центрове по националната програма, да заявят желанието си към училището – център, Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София (ТУЕС) с партньорство с Технически университет, гр. София /определено за училище –център по националната програма за гр. София/ или към координатора на програмата – доц. Ивайло Старибратов от ПУ „Паисий Хилендарски“, e-mail: [email protected]. В случай на невъзможност за сформиране на групи в училища на територията на област София-град, обучението на учениците от област София-град се организира от Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София (ТУЕС) с партньорство с Технически университет, гр. София.

За допълнителна информация можете да се обръщате към координатора на програмата, доц. Ивайло Старибратов от ПУ „Паисий Хилендарски“, e-mail: [email protected] или в МОН към г-жа Емилия Тошева,  e-mail: [email protected] и г-жа М. Тодорова, e-mail: [email protected]

Моля да запознаете учениците от Вашето училище с възможността им за включване в Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ за учебната 2020/2021 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД