Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ за учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-19709/16.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-189/14.06.2021 г. на МОН, вх. № РУО1-219300/15.06.2021 г., Ви уведомявам, че с Решение № 257/25.03.2021 г. Министерският съвет одобри Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ за учебната 2021/2022 г.

Общата цел на програмата е да се повишат знанията и уменията по ИТ специалности и високи технологии и създаване на условия за провеждане на софтуерно професионално образование и обучение, както и усвояването на дигитални компетентности, свързани с изучаваната професия, в сътрудничество с университети и с работодатели от ИТ сектора.

Специфичните цели на националната програма са свързани с разширяване на знанията и уменията на ученици, които са придобили професионална квалификация по професия от професионално направление „Компютърни науки“ и/или продължават образованието си във висши училища в професионално направление „Информатика и компютърни науки“, както и създаване на условия за придобиване на такива в сферата на ИТ и други високи технологии. От учебната 2021/2022 г. в националната програма е включен още един модул – „ИТ умения за бъдещето”. Дейностите, които ще бъдат финансирани по този модул, са:

  • Разработване и/или допълване и осъвременяване на учебно съдържание по учебен предмет или модул в сферата на ИТ, цифровите и високите технологии за разширената и допълнителната професионална подготовка (програмиране и програмни езици, обработка на големи данни, дигитален маркетинг и предприемачество, изкуствен интелект, виртуална и добавена реалности и др.), свързани с придобиване или надграждане на дигитални компетентности в зависимост от изучаваната специалност от професия и/или разработване на учебни материали, ресурси, тестове и др. помагала за обучение на ученици и учители по новите програми;
  • Обучение на ученици, провеждане на учебни практики, участие в проекти на фирми, стажове и летни академии за апробиране на съдържането на разработеното/актуализираното съдържание в предмети и модули;
  • Обучение на учители за преподаване по новите учебни програми.

По Модул 2 от националната програма могат да кандидатстват всички училища, в които се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация по СППОО, които могат да кандидатстват в партньорство с ИТ фирма. Допустими партньори са и висши училища, и браншови или професионални организации на фирми от ИТ сектора.

Подробна информация за националната програма може бъде намерена на интернет страницата на МОН на следния линк: https://www.mon.bg/bg/100958.

В момента е в ход кампанията по набиране на проектни предложения по Модул 2 „ИТ умения за бъдещето” от Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера”. Моля да се запознаете с възможността за включване в националната програма за учебната 2021/2022 г. Проектните предложения се подават чрез специално разработената за целта платформа на адрес: https://itumenia.mon.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД