Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

Изх. №РУО1-25871/04.07.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

        УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката (МОН) с № 9105-252/01.07.2022 г., вх. № РУО1-25399/01.07.2022 г. Ви информирам, че с РМС № 302 от 13.05.2022 г. е одобрена Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. По отношение на модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“, видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по модула могат да бъдат намерени на интернет страницата на МОН, в секция „Програми и проекти“.

В срок до 21.07.2022 г. директорите на училищата и детските градини следва да попълнят онлайн формата за кандидатстване на интернет адрес: https://np.mon.bg/. След тази дата системата няма да допуска подаване на нови проектни предложения.

След одобрение от министъра на образованието и науката крайните списъци на класираните за финансиране по модула детски градини и училища ще бъдат качени на сайта на МОН.

Отчитането ще се извършва в срок до 01.12.2022 г. чрез онлайн платформата за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието (https://np.mon.bg), където одобрените за финансиране детски градини и училища прилагат сканирани сключените договори (където е приложимо) и разходооправдателните документи, доказващи изпълнението на дейностите по модула.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД