Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“

Изх. №  РУО1- 16933/27.05.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА

СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, вх. № РУ01-16543/23.05.2024 г.,  Ви уведомявам, че с РМС № 295 от 24.04.2024 г. е одобрена Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. Видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“ могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, секция „Програми и проекти“.

Моля да имате предвид, че съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, до обществените сгради – държавна или общинска собственост, трябва да се осигури свободен достъп за хората с увреждания, независимо от това дали в училището се обучават деца с физически увреждания или не. Обръщам Ви внимание, че след извършени проверки през предходни години Комисията за защита от дискриминацията са образувани производства срещу няколко професионални гимназии, финансирани от МОН, поради неосигурени условия за достъп на хора с увреждания. В случай на постановяване на глоба, същата следва да се заплати от бюджета на училището.

Специализираните обслужващизвена, общинските училища, държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН, МК и ММС, попълват онлайн формата за кандидатстване на интернет адрес: https://np.mon.bg, в срок до 26.06.2024 г. След тази дата системата няма да допуска подаване на нови предложения.

Обръщам Ви внимание, че общинските училища и общинските центрове за специална образователна подкрепа, следва да имат предвид, че достъп до системата за онлайн кандидатстване ще имат само институциите, в които има поне едно дете с физически увреждания съгласно актуалните в НЕИСПУО данни.

За допълнителна информация и пояснения директорите на държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, могат да се обръщат към: Константин Бояджиев, главен експерт в дирекция “Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП), тел. 02/ 9217 550, e-mail: [email protected] и Дарина Савова, главен експерт в дирекция ДСОП, тел. 02/ 9217 674, e-mail: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД и /25.11.2014 г. на