Постановления на Министерски съвет за финансови осигурявания

Рег. № РУО1-25576/03.08.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И ДО УЧИЛИЩАТА, ЧИИТО ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, МОДУЛ „ПОДКРЕПА НА ЦЕЛОДНЕВНОТО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ”        

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9105-254/30.07.2021 г. на МОН, Приложено Ви изпращам за сведение:

  1. Постановление № 239 на Министерския съвет от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност.
  1. Постановление № 236 на Министерския съвет от 15.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на Национална програма „Отново заедно”, одобрена с Решение на № 453 на Министерския съвет от 2021 година.
  1. Постановление № 240 на Министерския съвет от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 година.

Постановленията са публикувани на електронната страница на Министерството на

образованието и науката.

            Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД