Национална програма „Отново заедно”

Рег. № РУО1-21883/10.06.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ, ЧАСТНИ

И ДУХОВНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Съгласно писмо № 9105-216/02.06.2022 г. на Министерство на образованието и науката, с рег. № РУО1-20706/03.06.2022 г., в изпълнение на Решение № 302 от 13 май 2022 г. на Министерския съвет са одобрени национални програми (НП) за развитие на образованието за 2022 година.

Националната програма „Отново заедно” е за провеждане на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на психичното им здраве, което е и приоритет на държавната политика.     Програмата предвижда и занимания в областга на науките, изкуствата, технлогиите и спорта, които да спомогнат за развитие на способностите на учениците в тези области и като

цяло да стимулират личностното им развитие. Тя се изпълнява на територията на Република България и обхваща държавни, общински, частни и духовни училища, обучаващи ученици от I до XI клас през учебните 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 години.

Ученическите туристически пътувания се провеждат при условията ио реда на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инииирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование,приета с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2016 г.

Всяко училище може да кандидатства с един или няколко формуляра по пограмата.

Във всеки подцен формуляр може да бъдат включени една или няколко групи, а всеки ученик може да бъде включен само в една група.

Условията за кандидатстване са:

  • извършен подбор за участие на учениците в туристическите пътувания по програмата

и сформиране на групи с решение на педагогическия съвет;

  • представяне на решение на педагогическия съвет за избор на туроператор;
  • представяне на проект договор с туроператор. Договорът с избрания туропратор задължително трябва да включва в предмета си маршрут, местоположение и вид на обекта за настаняване, брой нощувки, брой и вид на храненията, застраховка, други услуги, включени в общата цена (дейности, свързани с посещения на забележителности, входни такси, екскурзии и др.); към договора задължително трябва да се приложи офертата на избрания туроператор, която става неразделна част от него.

Училища, в които има над 150 ученици, могат да кандидатстват с до 7% от общия брой, но не повече от 165 участници общо по програмата, а училища, в които има под 150 ученици, могат да кандидатстват с до 12 участници. През II етап могат да кандидатстват всички училища с допълнителен брой участници, но не повече от максималния брой,

определен за двата етапа на програмата – 165 участници.

Максималната сума, за която може да кандидатства едно училище, е в размер до 82 500 лв. (с ДДС) при шестдневен туристически пакет на фиксирана стойност — 500 лв. (с ДДС) на един участник.

Документите за кандидатстване – формуляр за кандидатстване по образец; решение на педагогическия съвет за определяне на участниците (по критерии, избрани от педаго гическия съвет), сформиране на групи и избор на туроператор; избраната за изпълнение оферта; проект на договор и декларация от директора на училището за недопускане на двойно финансиране, се изпращат по електронен път на електронен адрес: [email protected] с копие до съответното регионално управление на образованието в следните срокове

  1. от датата на приемането на Решението на Министерския съвет за одобряване на програмата до 30 юни 2022 г. (1 етап);
  2. от 01 юли 2022 г. до 01 септември 2022 г. или до изчерпване на средствата (II етап).

За повече информация може да се обръщате към г-жа Яна Малашева, старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 92 17 738; e-mail: [email protected] и г-жа Нурселин Казак, главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 2 17 758; e-mail: [email protected].

Приложения:

  1. Национална програма „Отново заедно”
  2. Формуляр за кандидатстване по образец

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД