Национална програма „Отново заедно“

Рег. № РУО1-31652/25.08.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

           

Във връзка с писмо № 9105-302/22.08.2022 г. на Министерство на образованието и науката и във връзка с Решение № 302 от 13 май 2022 г. на Министерския съвет са одобрени национални програми (НП) за развитие на образованието за 2022 година. Една от одобрените програми е Национална програма „Отново заедно“, която е за провеждане на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот.

Предвид процедурата за кандидатстване и определените срокове в Националната програма „Отново заедно“ Ви уведомявам, че средствата за провеждане на шестдневни туристически пътувания по програмата са изразходвани. В тази връзка моля да бъде преустановено подаването на заявления за кандидатстване по програмата.

Училищата, които са подали заявления към 15.08.2022 г., но няма да могат да участват в програмата поради изчерпване на средствата, ще бъдат уведомени по електронната поща.

За повече информация може да се обръщате към г-жа Яна Малашева, старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217738; e-mail: [email protected] и г-жа Нурселин Казак, главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02/9217758; e-mail: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

  

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД10-775/19.08.2022 г. на министъра на образованието и науката)