Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-27257/25.08.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  И

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, вх. № РУ01-27140/25.08.2021 г.,  Ви уведомявам, че с РМС № 582 от 06.08.2021 г. е одобрена Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“. Предоставям на Вашето внимание информация за реда и условията за изпълнение на програмата, както и формуляра на декларацията за участие в програмата, публикувани на страницата на МОН.

За заявяване и отчитане на дейностите се подготвя електронна платформа, чрез която ще бъде създадена организация за финансиране на дейностите по Модул 1 „Профилактика на педагогическите специалисти и по Модул 2 „Рехабилитация на педагогическите специалисти.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Информация за реда и условията за изпълнение на програмата.
  2. Формуляр за декларация за участие в програмата.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД