Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и  сигурност в училище“

Изх. №  РУО1-9728/29.03.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА  И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ МОН

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, вх. № РУ01-09543/26.03.2021 г.,  Ви уведомявам, че с РМС № 188 от 05.03.2021 г. е одобрена Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“. Видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по модул I „Създаване на достъпна архитектурна среда“ могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, в секция „Програми и проекти“.

Директорите на държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН, следва да имат предвид, че съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, до обществените сгради – държавна или общинска собственост трябва да осигурят свободен достъп за хората с увреждания, независимо от това дали в училището се обучават деца с физически увреждания или не.

Държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН попълват онлайн формата за кандидатстване на интернет адрес: https://np.mon.bg, в срок до 25.04.2021 г. След тази дата системата няма да допуска подаване на нови предложения.

За допълнителна информация и пояснения директорите на държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета
на МОН, могат да се обръщат към: Константин Бояджиев, старши експерт в
дирекция “Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП), тел. 02/ 9217 550,
e-mail: [email protected] и Дарина Савова, главен експерт в дирекция ДСОП,
тел. 02/ 9217 674, e-mail: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД