Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

Рег. № РУО1-20002/31.07.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ И НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ

УЧИЛИЩА В СИСТЕМАТА НА МОН, ДЪРЖАВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9105-211/24.07.2020 г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-19310/ 24.07.2020/24.07.2020 г. и във връзка с одобрената с Решение № 285 от 30.04.2020 г. на Министерския съвет Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ Ви информирам, че можете да кандидатствате по Модул II „Сигурност в училище“.

Видовете дейности и критериите за оценка и класиране на предложенията са публикувани на интернет страницата на МОН в раздел „Програми и проекти“, секция „Национални програми 2020 г.“.

Кандидатстващите по Модул II „Сигурност в училище“ следва да имат предвид, че по Националната програма не се финансира изготвянето на охранително обследване и абонаментна поддръжка на изградените системи. Същите трябва да бъдат заплащани от делегирания бюджет на училището.

В срок до 25.08.2020 г. кандидатстващите по модула представят проектните си предложения в платформата на МОН за кандидатстване по националните програми – https://np.mon.bg.

Информирам Ви за следното:

  1. В Протокола за охранително обследване се посочват наименованието на обекта, местоположението и се попълва след преглед на обекта. Отразява обективна оценка на оперативната обстановка, както и оценка на риска при извършване на охраната през призмата на задачите по охрана и отразява слабостите на обекта, уязвими места и скрити подходи, изградените системи за сигурност, както и необходимите действия, които следва да се извършат с цел подобряване охранителната дейност и повишаване сигурността на охранявания обект. Посочват се дата на изготвянето, името и длъжността на извършилия оценката. Заверява се с подпис и печат от охранителната фирма или

длъжностното лице от МВР.

  1. Организацията на охраната следва да съдържа: наименование на обекта, описание на организацията на охраната – задължения, права, време и т.н. Посочват се дата на изготвянето и авторът на описанието (лице от съответната институция или от охранителната фирма) със съответния печат, както и да е видно, че е одобрен от директора на училището, съответно от охранителната фирма. Може да е правилник, план и т.н.
  2. Схемата за разполагане на техническите средства следва да отразяват вида и количеството на помещенията в сградата/сградите, както и местоположението на техническите средства. Предложените количества на технически съоръжения трябва да съответстват на приложените схеми.
  3. Количествено-стойностната сметка (КСС) включва – описание на артикулите по брой, единична цена на артикула, обща стойност на артикула и обща стойност на услугата без ДДС и обща стойност на услугата с ДДС. В КСС количествата на техническите съоръжения следва да съответства на броя им в приложената схема за разполагане на техническите съоръжения.
  4. Допустимото максимално финансиране по отделните дейности е, както следва:

За ДЕЙНОСТ I: Сигнално-известителна система – до 3500 лв. с ДДС за едно проектно предложение;

За ДЕЙНОСТ II:Система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център – до 10 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

За ДЕЙНОСТ III: Система за контрол на достъпа:

  • система за регистрация и отчитане контрола на достъп чрез електронни карти – до 7 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение;
  • физически бариери за контрол на достъпа – до 7 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

За допълнителна информация и пояснения можете да се обръщате към членовете на екипа за управление на модула по програмата, които са посочени на интернет страницата на министерството.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД