Национална програма „Успяваме заедно”

Изх. № РУО1 – 14087/05.05.2021г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с Решение № 188/05.03.2021 г на Министерски съвет Ви уведомявам, че са одобрени Националните програми за развитие на средното образование 2021 г., сред които е и Национална програма „Успяваме заедно”. Целта на програмата е осигуряване на цялостно развитие на детската личност, прилагане на иновативни и авторски програмни системи и споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност, както и с други институции.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат държавни и общински детски градини.

В срок до 05.06.2021 г., детските градини, които желаят да кандидатстват, следва да подготвят проектно предложение съгласно формуляра за участие и да го изпратят за оценяване в РУО – София-град на хартиен носител или в електронен вид /ако документите са подписани с електронен подпис/ чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Приложение:

  1. Национална програма „Успяваме заедно“.
  2. Формуляр за кандидатстване по Модул 1 „Хубаво е в детската градина“.
  3. Формуляр за кандидатстване по Модул 2 „Иновативна детска градина“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-826/19.04.2021 г. на началника на РУО – София-град/