Национална стратегия за финансова грамотност на Република България

Изх. № РУО1-3218/26.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-2403/18.01.2021 г., Ви уведомявам, че e разработена Национална стратегия за финансова грамотност на Република България (НСФГРБ) и План за действие (2021-2025 г.) към нея в рамките на работна група с широко представителство, като е използвана и техническата подкрепа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Министерство на финансите на Нидерландия.

Стратегията е публикувана за обществено обсъждане и е насочена към всички граждани в страната и всички групи от обществото, като се обръща по-специално внимание на определени целеви групи, в т. ч. ученици, студенти, обучители/учители.

Координатор на национално ниво по дейностите в областта на финансовата грамотност е Министерство на финансите. Достъп до интернет страницата, където са поместени документите е на следния линк: http://www.minfin.bg/bg/legislation13/326

Проектите на двата документа са публикувани и на страницата на портала за обществени консултации: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5744

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД