Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“

Изх. № РУО1-42314/22.12.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Добрич с вх. № РУО1-41773/17.12.2021 г., Ви уведомявам, че на 29.04. и 30.04.2022 г. в град Добрич ще се проведе Национална ученическа конференция по гражданско образование  „Семейство – училище – общество“, която е част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 г., утвърден със заповед №РД09-2463/28.09.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Мероприятието се организира от СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Добрич със съдействието на РУО – Добрич, Община – град Добрич и училищното настоятелство на училището.

Заявки за участие се подават до 28 януари 2022 г. на адрес: [email protected]

Приложение: Правила и Програма за организиране и провеждане на конференцията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЛИДИЯ ГАВРАИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1538/01.12.2021 г. на министъра на образованието и науката/