НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК. СВЯТ“ – ГР. БУРГАС

Изх. № РУО1-290/08.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-143/07.01.2020 г. от РУО – Бургас,  Ви уведомявам, че РУО – Бургас и СУ „Епископ Константин Преславски“- гр. Бургас са  инициатори, организатори и домакини на  XXIV Национална ученическа философска конференция „ЧОВЕК. СВЯТ“.

Конференцията  e включена в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за 2019/2020 г. на МОН и  ще се проведе  в  гр. Бургас на 19 – 20.03. 2020 г.

Приложениe:

  1. Регистрационна карта
  2. Програма за провеждане на XXIV Национална ученическа философска конференция „ЧОВЕК. СВЯТ“
  3. Методическо указание за провеждане на Ученическа философска конференция „ЧОВЕК. СВЯТ“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-

СОФИЯ-ГРАД