Обучения на директори на детски градини от Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Изх. №РУО1- 28825/25.07.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-28707/22.07.2022 г. Ви уведомявам, че Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) в изпълнение на Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ ще проведе обучения на директори на детски градини на тема „Управление на образователната институция в условията на криза“.

Квалификацията ще се осъществи в сградата на НЦПКПС – гр. Банкя, ул. „Княз Борис І” № 7, както следва:

на 02 и 03 август 2022 г. с начало 14:00 часа и край 12:30 часа – 6 директори

на 03 и 04 август 2022 г. с  начало 14:00 часа и край 12:30 часа – 6 директори

За участие в обучителния курс за сметка на изпращащата страна са разходите за транспорт. Разходите за храна са покрити от НЦПКПС.

Квалификационният курс е с продължителност от 16 академични часа и участниците в него ще получат удостоверение, с което ще им бъде присъден 1 квалификационен кредит. Необходимо условие е педагогическите специалисти да отговарят на изискванията на Наредба №15/2019 г. (в частност да притежават диплома за висше образование и да бъдат действащи към момента).

Бланките на удостоверение се попълват онлайн в уебсайта на НЦПКПС на уеб адрес:

https://www.niokso.bg/certificate_details.html?id=39944 – 02-03.08.2022 г.

https://www.niokso.bg/certificate_details.html?id=39946 – 03-04.08.2022 г.

Моля в срок до 28.07.2022 г. да заявите участие в обучението, като попълните следния формуляр:

https://forms.gle/eA43WaKms2NsmBDu6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД