Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“

Изх. № PУO1-35737/02.11.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнепие на заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД09-3142/1З.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и нащата за утвърждаване на Правила за организиране и провеждапе на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменепа и допълнена със заповед № РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД09- 2454/23.02.2022 г. на мипистъра на образованието и науката, изменена и допълнепа със заповед № РД09-3084/І7.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, съгласно Приложение №2 към заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и пауката, заповед № РД09-2904/02.10.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на PУO — София- град за домакин на Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“ през учебната 2023/2024 г., заповед №РД01-466/18.09.2023 г. па началника на PУO— София-град за определяне на Комисия от старши експерти в PУO — София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания, заповед № РД01-672/27.10.2023 г. на наиалника на PУO— София-град за определяне на училище домакин за организиране и провеждане на Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов” и Регламента за организиране и провеждане на Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“, Ви уведомявам, че в периода от 1 до 3 декември 2023 г. в Национален STEM център (намиращ се на адрес: гр. София, жк. Изток, бул. “Драган Цанков” 21А, вход от ул. ”Д. Дебелянов” № 7) ще се проведе Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов”.

Организатори на турнира са МОН, PУO — София-град и 122. ОУ „Николай Лилиев“, rр. София.

Регламентът на турнира и регистрационната форма за проектите може да намерите на сайта на турнира https://ntit.npmp.org. Моля, изписвайте имената на участниците, ръководителите и пълното наимепование на училището коректно, тъй като от формуляра щe се вземат данните за грамотите. Регистрацията ще бъде отворена до 23:30 часа на 28.11.2023 г. След тази дата няма да се приемат регистрации!

За представяне на проектите учениците следва задължително да носят проекта си на преносима вънтна памет (флаш-памет) или да си носят собствен лаптоп, от който да го представят.

Съгласно регламента на място в Националния STEM център, за всеки проект се предава (на хартиен носител) папка, която съдържа: надписани CD/DVD или флаш памет с окопчателна версия на проекта; документация в рамките на пет листа A4 и рекламна диплянка (Приложение № 1); декларация, че проектът е разработен с лицензиран или свободно разпространяван софтуер и при спазване на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права (Приложение № 4) и копие от декларацията за информираност и съгласие (Приложение № 2 и Приложепие № 3 от регламента на турнира).

За допълнителна информация: Нели Георгиева — старши експерт по информатика и ипформационии технологии, PУO — София-град, тел.: 0886004695 и електронна поща n.eorgievafiedusofia.bg.

 

За актуална информация следете сайта на турнира: https://ntit.npmq.org

НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ПОЖЕЛАВАМ УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

Приложение:

  1. Регламент на Националния есенен турнир по информационни технологии ..Джон Атанасов“.

Д-Р ВАНЯ KACTPEBA НАЧАЛНИК НА

PУO — СОФИЯ-ГРАД