Националния кръг на олимпиадата по лингвистика

Изх. № РУО1-12597/29.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-561/18.01.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове ученическите олимпиади за учебната 2021/2022 г, във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания и измененията в Регламента за организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по лингвистика, Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по лингвистика ще се проведе на 09.04.2022 г. от 09.00 ч. в Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

Учениците, които са класирани за участие в националния кръг на олимпиадата по лингвистика, следва да се явят на 09.04.2022 г. в 08.30 ч. в Първа английска езикова гимназия.

 

Олимпиадата по лингвистика ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД