Националния кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1- 5243/26.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-4999/24.02.2020 г. Ви уведомявам, че съгласно заповед  № РД 09-2946/28.11.2019 г. на Министъра на образованието и науката, домакин на Националния кръг на олимпиадата по руски език е град Велико Търново, РУО – Велико Търново и Профилирана гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“. Заявка за участие в олимпиадата се подава от класираните ученици и техните ръководители на e-mail: [email protected]   с копие до  [email protected]  в срок до 03.03.2020 г. При установени несъответствия в изписването на имената на учениците, класирани за националния кръг на олимпиадата по руски език, и името на училището е необходимо да информирате за корекция на посочените адреси до 26.02.2020 г.

Тържественото откриване на олимпиадата по руски език ще се състои на 06.03.2020 г. от 17:00 ч. Голяма зала на община Велико Търново, площад „Майка България“ №2. Националният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 07.03.2020 г. от 09:00 ч. в  Профилирана гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, ул. „Славянска“ №2. Учениците следва да се явят в  08:15 ч. с документ за самоличност или ученическа книжка.

Настаняването  на участниците е предвидено на 06.03.2020 г. Резервациите се извършват самостоятелно от ръководителите на участниците в хотел по техен избор.

Допълнителна информация може да получите от РУО – Велико Търново на тел. 062/616320 и от Профилирана гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ на тел. 062/646997 и 062/672904.

 

Приложения:  

  1. Предварителна програма
  2. Информация за хотелите
  3. Заявка за участие
  4. Протокол с допуснатите ученици до участие в националния кръг на олимпиадата

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД