Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО

Изх. № РУО1-6779/26.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА столичните училища с професионални паралелки

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на сайта на МОН в секция „Професионално образование“ – раздел „Национални изпитни програми“, „Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО“, са публикувани Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на съответната степен на професионална квалификация, утвърдени със заповед на министъра през 2021 г.

Обръщам внимание, за следното:

  1. Националните изпитни програми са разработена във връзка с чл. 36 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1/19.02.2020 г. на МОН за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.
  2. Всяка националната изпитна програма включва:
  • за частта по теория на професията – осемнадесет изпитни теми с кратко описание на учебното съдържание по всяка тема и указание за разработване на писмен тест по всяка изпитна тема;
  • за частта по практика на професията – указание за съдържанието на индивидуалните задания;
  • критерии за оценяване на резултатите от обучението;
  • система за оценяване;
  • препоръчителна литература.
  • Приложения (примерен изпитен билет, примерно индивидуално задание, примерно указание за разработване на писмен тест).

Държавният изпит – част по теория на професията, се провежда като писмен изпит по една и съща изпитна тема за учениците и/или за обучаваните за дадено училище или обучаваща институция.

Моля да запознаете учениците от XI клас от повереното Ви училище с възможността, след завършен успешно XI клас, за придобиване на съответната степен на професионална квалификация, в съответствие с точка „Завършване и удостоверяване на професионалното образование“ от утвърдения със заповед на министъра на образованието и науката типов учебен план по специалността, по която се обучават.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД